Dokumentumok

Adatkezelési szabályzat

Az adatkezelő adatai:

Iroda: sajatotthon.hu ingatlaniroda.

Név: Gál Lászlóné ingatlanközvetítő egyéni vállalkozó, adószám: 68920128-1-42.

Székhely: 1107 Budapest, Balkán u. 7.

Webcím: www.sajatotthon.hu

E-mail cím: sajatotthon@sajatotthon.hu

1. Az adatkezelési szabályzat célja

A sajatotthon.hu, Gál Lászlóné ingatlanközvetítő egyéni vállalkozó (továbbiakban Adatkezelő) az ingatlanközvetítői tevékenysége során természetes személyek (továbbiakban Ügyfelek) személyes adatait kezeli az Európai Parlament és Tanács rendelete által előírtakkal (a továbbiakban GDPR, Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és információs szabadságról szóló törvénnyel (továbbiakban Infotv.) összhangban. Adatkezelő jelen szabályzatban tájékoztatja az Ügyfeleket az általa kezelt személyes adataik kezeléséről, gyakorlatáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának, továbbításának módjáról, valamint az Ügyfelek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

2. Fogalmi meghatározások

 • Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.
 • Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki - szerződés vagy megbízás alapján - az adatok feldolgozását végzi.
 • Adatkezelés: Az adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, kigyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
 • Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
 • Adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 • Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az ügyféllel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • Hozzájárulás: Az Ügyfél kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.
 • Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Személyes adat: Az Ügyféllel kapcsolatba hozhat, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • Ügyfél: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

3. Az adatkezelő

A szabályzatban foglalt adatkezelések tekintetében az adatok kezelője:

 • Név: Gál Lászlóné egyéni vállalkozó.
 • Adószám: 68920128-1-42.
 • Cím: 1107 Budapest, Balkán u. 7.
 • Telefonszám: +36 20 423 4908
 • E-mail: sajatotthon@sajatotthon.hu

4. Alapelvek az adatkezelés során

A személyes adatok az Adatkezelő általi felvétele és kezelése törvényen vagy a szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapul (2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv. 5. § (1) a) pont).

Az Ügyfél a személyes adatainak kezeléséhez az ingatlanközvetítővel kötött megbízás aláírásával, vételi/eladási ajánlat megtételével vagy az ajánlatnak az Adatkezelővel való közlésével járul hozzá. Az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelővel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot tájékoztatás kérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén megbízási, szerződéskötési, eladási vagy vételi ajánlatot tesz, és ebből a célból személyes adatait megadja.

Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás is elrendeli, ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse, valamint egyes okmányairól fénymásolatot készítsen és ezeket, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze.

5. Adatfeldolgozó

Az Ügyfelek személyes adatai az Adatkezelő számítógépén tárolásra kerülnek. A hozzáférés jelszóval védett, az adatokhoz kizárólag az ingatlanközvetítő és annak alkalmazottai férnek hozzá.

Az Adatkezelő a www.sajatotthon.hu honlapon kizárólag a hirdetett ingatlanok nyilvános adatait jelenteti meg, személyes adatkezelést, adatgyűjtést nem végez. A tárhely szolgáltatást a webnode.hu végzi.

6. Adatkezelések, azok célja, jogalapja és a kezelt adatok

6.1. Kapcsolatfelvétel esetén: Az Adatkezelő az ingatlant kereső, illetve értékesíteni vagy bérbe adni kívánó személyek számára lehetőséget biztosít, hogy a weboldalon elhelyezett űrlap használatával vagy közvetlenül a saját levelezőrendszerén elküldött levéllel e-mailen, valamint telefonon keresztül felkeresse az Adatkezelőt.

Adatot szolgáltató: érdeklődő (aki az ingatlanokról általános tájékoztatást kér, ill. kap).

 • Adatkezelés célja: Tájékoztatás, időpont egyeztetés, szerződést megelőző egyeztetések, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása.
 • A kezelt adatok: név; telefonszám; e-mail cím; keresett ingatlannal kapcsolatos információk.
 • Adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás).
 • Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, ill. az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 év.

6.2. Az ingatlant eladó vagy bérbeadó Ügyfél esetében:

Adatot szolgáltató: ingatlan tulajdonos (eladó vagy bérbeadó).

 • Adatkezelés célja: Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő, valamint a bérbeadó és bérbevevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi, ill. bérbeadási szerződés megkötésének elősegítése. Az Adatkezelő esetleges jogérvényesítésének elősegítése.
 • Kezelt adatok:
 • Személyes adatok: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma (fénymásolat az okmányról), adóazonosító jel, személyi azonosító jel, telefonszám, e-mail cím.
 • Az ingatlan adatai: eladó ingatlan címe és helyrajzi száma, ingatlan jellege, eladási ára, építés éve, fekvése, állapota, telek területe, építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fotók.
 • Adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. § (1) bek. b) pont (kötelező adatkezelés), Pmtv. 7-9. § Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás).
 • Adatkezelés időtartama: A megbízás megszűnésétől számított 5 év.

6.3. Az ingatlant megvásároló vagy bérbe vevő Ügyfél esetében:

Adatot szolgáltató: vevő, ajánlattevő.

 • Adatkezelés célja: Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő, valamint a bérbeadó és bérbevevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi, ill. bérbeadási szerződés megkötésének elősegítése, továbbá a Pmtv. szerinti ügyfél- átvilágítás elvégzése.
 • Kezelt adatok: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma (fénymásolat az okmányról), adóazonosító jel, személyi azonosító jel, telefonszám, e-mail cím.
 • Adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. § (1) bek. b) pont (kötelező adatkezelés) Pmtv. 7-9. § Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
 • Adatkezelés időtartama: A megbízás megszűnésétől számított 5 év.

7. Adattovábbítás

Az adatok továbbítására az alábbi esetekben kerülhet sor:

 • Amennyiben az Ügyfél az Adatkezelő által ajánlott hitelközvetítő segítségét kívánja igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma, e-mail címe, és esetlegesen az igényelni kívánt hitel összege továbbításra kerül a hitelközvetítő részére. Ezen adattovábbítás alkalmával az Ügyfél a hitelközvetítő nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
 • Amennyiben az Ügyfél az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a név, születési név, azonosító okmány száma, születési és hely idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakcíme/tartozódási címe, ingatlan címe és helyrajzi száma továbbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával az Ügyfél az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
 • Amennyiben az Ügyfél az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával az Ügyfél a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
 • Amennyiben hitelfolyósító intézet vagy értékbecslő a munkájához Adatkezelőtől adatokat kér, akkor az ingatlan címe (település, utca neve), az ingatlan jellemzői, eladási ára, értékesítés időpontja (év, hónap) kerülnek továbbításra.
 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott, az ingatlanközvetítő Adatkezelő bejelentési kötelezettségi körébe tartozó esetekben.

Egyéb adattovábbítások: A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8. Az adatok megismerésére jogosultak

Az adatokat az Adatkezelő azon munkavállalói ismerhetik meg a feladataik teljesítéséhez szükséges célokból, akik az adatkezelési célok megvalósításában, ellenőrzésében közreműködnek, valamint a képviselettel kapcsolatban eljárnak, a munkavégzésükhöz feltétlenül szükséges mértékben. Az Adatkezelő szervezetén belüli, személyes adatokhoz való hozzáférést a hozzáférési jogosultságok belső eljárásrendje szabályozza az egyes munkakörökhöz kapcsolva.

9. Az adatok biztonsága

A személyes adatok biztonságát Adatkezelő. a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

10. Adatok módosítása, törlése

Az Ügyfél bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőségeken e-mailben vagy postai úton.

Az Ügyfél - a kötelező adatkezelés kivételével - töröltetheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőségeken e-mailben vagy postai úton.

Az Adatkezelő az Ügyfél személyes adatait akkor törli, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

11. Tájékoztatás

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az adott szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról e-mailen vagy postai úton.

Adatkezelő az Ügyfél kérelmére köteles tájékoztatást adni az Ügyfélre vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

12. Jogorvoslat

Az Ügyfél a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: 06 1 391 1400, Fax: 06 1 391 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu.